פרינטיים
ברירת-מחדל  |  
 
 תקנון תחרות תוספות השיער של פרינטיים
 
1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת התחרות" – אתר האינטרט פרינטיים (www.printime.co.il)
"התחרות"-" תחרות תמונות עם תוספות שיער שנקנו באמצעות קישור זה שבה התמונה שזכתה במספר הגדול ביותר של לייקים בעמוד התחרות זוכה בפרס.
"משתתף" כל גולש שהעלה תמונה בה הוא/היא מצולמ/ת עם תוספת שיער אחת או יותר ואישר את התקנון. 
"הפרסים" ערכת איפור ולקים בשווי 400 ש"ח למקום הראשון, זוג כרטיסי VIP לסינמה סיטי למקום השני ותווי שי לרשתות אופנה מובילות בסך 200 ש"ח למקום השלישי.
"תקופת התחרות" התקופה האמורה בסעיף 3 להלן.

2. פרשנות
2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות בכל מדיה שהיא, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

3. תקופת התחרות
3.2. התחרות תיערך בין התאריכים 7.12.12 -30.1.13 (להלן: "תקופת התחרות").
3.1. מובהר בזאת כי עורך התחרות יהא רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4. השתתפות בתחרות
4.1. בתחרות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים, והכל בתוך תקופת התחרות הקבועה בתקנון זה, כלהלן:
4.1.2 קנה את תוספות השיער בקישור זה
4.1.3. העלה את תמונתך עם תוספות השיער לעמוד התחרות בין התאריכים 7.12.12-31.12.12 (לאחר מכן התחרות פתוחה להצבעה בלבד)
4.2. השתתפות בתחרות על ידי הגולש \ משתתף מהווה הסכמה לאמור בתנאי תקנון זה.
ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי האתר "פרינטיים" ובני משפחותיהם.
4.3. בכל מקרה בו יפר משתתף בתחרות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת התחרות או מפעיל האתר ו\או ייחשד בהשתתפות בלתי הוגנת, יהיו מפעילי האתר פרינטיים רשאים לבטל את 
השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו. משתתף בתחרות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד פרינטיים כאמור לעיל.

5. מהלך התחרות
השתתפות בתחרות 
5.1 בתחרות יהיה רשאי להשתתף כל אדם העומד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת התחרות: גולש אשר נתן את הסכמתו לתנאי התקנון (להלן: "המשתתף") והעלה תמונה רלוונטית עם שיער 
מעוצב הכולל את תוספת השיער על פי הגדרת הפעילות בתחרות.
על המצולמים בתמונה להיות מעל גיל 18. קטין מתחת לגיל 18 אשר רוצה להשתתף בתחרות מחוייב באישור הוריו על ידי סימון וי בלשונית המתאימה בעמוד העלאת התמונה. 
5.2 המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בתחרות.
5.3 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת \בלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת
לעת חלה על המשתתף.
5.4 בכל מקרה בו יפר משתתף בתחרות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכתו ו/או מפעילת התחרות, הן תהיינה רשאיות לבטל את השתתפות ובתחרותו/או את זכייתו. משתתף בתחרות מוותר מראש
על כל דרישה ו/א וטענהו/או תביעה כנגדן כאמור לעיל.

6. הליך התחרות
6.1 בתקופת התחרות המשתתפים יעלו לאתר התחרות, בין התאריכים 7.12.12-31.12.12, את התמונות שלהם בהם הם נראים עם תוספת השיער (אחת או יותר) שנקנו כאן.
6.2 יובהר כי, משתתף רשאי להעלות רק תמונה, שאין בהם תכנים שאינם הולמים ו/או המהווים פגיעה ו/או כוללים שימוש בשפה ו/או תמונה שאינה הולמת יודגש ויובהר כי אין להעלות כל תוכן (אם בתמונה ואם בסיפור)
המכיל אמירות גזעניות, הסתה, אופי מיני בוטה, וכדומה . 
6.3 המשתתף רשאי להעלות תמונה שהינה "מקורית" של המשתתף בלבד , דהיינו שאינה סיפור ו/או תמונה שהינם נחלת הכלל ו/או שלצד ג' כל שהוא יש זכויות יוצרים עליהם ו/או שצד ג' הינו בעל זכויות שימוש והפצה 
שלהם.
6.4 מפעילת התחרות אינה חייבת לאשר את השתתפותו של כל משתתף בתחרות והינה רשאית  למנוע השתתפותו של כל גולש בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכמו כן, להוריד כל תמונה שיש בהם תוכן פוגע ו/או בלתי הולם ו/או שאינו מקורי כאמור לעיל .
6.5 מובהר כי מפעילת התחרות אינה נושאת באחריות לכל תקלה ו/או אירוע באתר התחרות אשר אינו בשליטתה , לרבות אירועים ו/או תקלות טכניות באתר פייסבוק ו/או תקלות הנובעות מרשת האינטרנט ו/או כל תקלה אחרת 
המונעת מכל משתתף להשתתף בתחרות ו/או מכל צד שלישי להצביע למשתתף פלוני. 
6.6 התחרות מלווה בעמוד ייחודי לה בפייסבוק. היה ואתר פייסבוק יחליט על הורדת ו/או הפסקת התחרות ו/או היה והתחרות תפגע ו/או לא תוכל לצאת אל הפועל או להמשיך להתקיים, רשאית פרינטיים לבטל את התחרות ולמשתתף ו/או לכל גורם אחר לא תקום כל תביעה ו/או טענה הנובעת מעצם ביטול התחרות.

7. זוכים
7.1. בחירת זוכה בתחרות:
התמונה שתזכה למספר הרב ביותר של הצבעות תזכה במקום הראשון. התמונה שתזכה במספר הקולות הרב אך פחות מזו שבמקום הראשון תזכה במקום השני, התמונה שתזכה במספר הקולות הרב אך הפחות מבמקום השני תזכה במקום השלישי.   
7.2. בתאריך 30.1.13 יוכרז על הזוכים בפרסים
7.3. עורכת התחרות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה המפורט בסעיפים 7.1 לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת, לרבות: להוריד או להוסיף שלבים במשחק, להגדיל או לצמצם את מספר 
הזוכים, להאריך או לשנות את תקופת התחרות וכיוצ"ב. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת התחרות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.

8. איתור הזוכים
8.1. הזוכה בתחרות יקבל הודעה על זכייתו ישירות לתיבת האימייל שאיתה נרשם לתחרות
8.2. עורכת התחרות תעשה את כל המאמצים הסבירים על מנת לאתר את המועמדים לזכייה באמצעות הודעה לתיבת האימייל. באם לא אותר המועמד לזכייה במשך פרק הזמן של 7 ימים ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, ייבחר 
המועמד הבא אחריו. עורכת התחרות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

9. הפרסים
9.1 פרס ראשון-ערכת איפור ולקים איכותיים בשווי 400 ש"ח.
9.1.2. בנוסף על האמור בס"ק לעיל, עורכת התחרות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ולא יהיו לו טענות ו\או דרישות כלשהן כלפי עורכת 
התחרות בגין אבדן הזכות.
9.2. הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:
9.2.1. הזוכה הציג תעודת זהות בפני פרינטיים במועד ובמקום שנקבע לו;
9.2.2. הזוכה חתם על מסמך המאשר את קבלת הפרס. אם הזוכה הוא קטין, יחתום הורהו או אפוטרופסו על טופס כאמור כתנאי לקבלת הפרס, והפרס יימסר להוריו או לאפוטרופוסו בלבד.
9.2.3. עמידה בכל תנאי התקנון.
9.3. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/ או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
9.4 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו\או לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וללא אפשרות ערעור על כך.
9.5. הזכייה בפרס במסגרת התחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו\או לפדייה בכסף או בשווה כסף, אלא בהסכמת עורכת התחרות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
9.6. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
9.7 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה, או מסירת פרטים אשר אינם מדויקים על ידי המשתתף, עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
9.8 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת התחרות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
9.9. האחריות הבלעדית למימוש הפרס תחול על הזוכה בו, באופן בלעדי ובלבדי.
10. עורכת התחרות אינה אחראית לכל מעשה ו\או מחדל של צד שלישי כלשהו, אם מימוש הזכיה כרוך בפעולה ו\או בהסכמה כלשהי מצידו.
11. כללי
1. תקנון התחרות ניתן לעיון באתר התחרות.
1.2 בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בתחרות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בתחרות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, 
והוא פוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות והפרסים, בלא יוצא מן הכלל.
1.3. עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל 
רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
1.4 למען הסר ספק, לאף משתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות 
הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
1.5. משך התחרות, לרבות מספר ימי התחרות אשר בהן תתנהל התחרות, ייקבעו ו\או ישונו, על ידי עורכת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
1.6. עורכת התחרות רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.7 עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש 
בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
1.8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת התחרות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות וכל הקשור בה ו/או 
בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות.
1.9. למען הסר ספק, תקנון התחרות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, והתחרות לא תיחשב כ"הגרלה" כהגדרתה בסעיף 114 לחוק העונשין התשל"ז - 2177, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
1.10. הפרס כולל אך ורק את הקבוע בו ובתקנון זה. עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה או תשלום אחרים, שלא נטלה על עצמה במפורש.
1.11 לעורכת התחרות אין קשר לתכנים המופיעים בפורטלים ו/או באתרים בהם מתפרסמת הפעילות ו/או מתפרסם לינק לפעילות ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לאמור שם. הוספה למועדפים
  |  הפוך לעמוד הבית    |  תנאי השימוש באתר | מפת האתר  | 
כל הזכויות שמורות © לפרינטיים 2018